Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download: algemene-voorwaarden-Webkracht-v2019_01.pdf

Download: terms-and-conditions-Webkracht-v2019_01.pdf

 
Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Webkracht. Overeenkomst: de tussen Webkracht en Opdrachtgever gesloten overeenkomst

Artikel 2. Algemeen

De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Webkracht ondertekende opdrachtbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Webkracht en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Webkracht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Offertes van Webkracht zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Webkracht. Webkracht kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Webkracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Webkracht met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Webkracht gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 20%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Webkracht alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Webkracht rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Webkracht gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Webkracht, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Webkracht aan Opdrachtgever. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

Webkracht neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Webkracht neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Webkracht heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Webkracht. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Webkracht schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Webkracht niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Webkracht aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Webkracht de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Webkracht is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Webkracht ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Webkracht als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Webkracht wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Webkracht die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Webkracht bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Indien en voor zover Webkracht daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Webkracht kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Webkracht, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Webkracht mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteitsdoeleinden. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Webkracht’. Daarnaast mag Webkracht alle voor Opdrachtgever ontwikkelde werken, alsmede de naam en het logo van Opdrachtgever, gebruiken voor promotie en/of publiciteitsdoeleinden, zijnde, maar niet beperkt tot haar eigen website webkracht.nl, in nieuwsbrieven en op social media

Artikel 9. (Op)levering

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Webkracht gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Webkracht is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Webkracht geleverde zaken blijven eigendom van Webkracht. In overleg is er voor bepaalde geleverde zaken een overdracht mogelijk. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Webkracht vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webkracht zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Bij voortijdige beëindiging door Webkracht, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Webkracht met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webkracht extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Webkracht is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Webkracht goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten; b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

2. Webkracht is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Webkracht kan worden gevergd.

3. Indien Webkracht overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien Webkracht overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Webkracht op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Webkracht de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Webkracht te vergoeden.

6. Webkracht kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Webkracht de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Webkracht gevolg wordt gegeven is Webkracht gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Webkracht aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webkracht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Webkracht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Webkracht verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek

Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Webkracht heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Webkracht, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

Opdrachtgever dient Webkracht in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Webkracht ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Webkracht gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

Indien Webkracht zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Webkracht alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Webkracht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Webkracht niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Webkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Webkracht is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Webkracht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webkracht beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Webkracht is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval. Webkracht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webkracht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Webkracht toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Webkracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17. Geheimhouding

Opdrachtgever en Webkracht verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien Webkracht op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Webkracht zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Webkracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Opdrachtgever en Webkracht zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

Alle door Webkracht voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Webkracht. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. Alle door Webkracht ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Webkracht verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webkracht openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Vrijwaring derden

Opdrachtgever vrijwaart Webkracht voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webkracht toerekenbaar is. Opdrachtgever is gehouden om Webkracht zowel in als buiten rechte bij te staan indien Webkracht wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webkracht, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webkracht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Webkracht één jaar.

Artikel 21. Contractovername

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Webkracht over te dragen aan derden. Voor zover Webkracht al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Verder geldt dat voor zover Webkracht al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Webkracht hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Webkracht het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Webkracht is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Webkracht en Opdrachtgever is uitsluitend Oekraïens recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Onverminderd het recht van Webkracht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Webkracht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


BIJLAGE 1: VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Versie 1.0 Datum 26 februari 2018


Indien Webkracht bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Webkracht vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Webkracht verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Gelet op de aard van de Diensten, zal Webkracht onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Webkracht worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan Webkracht te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

3. Webkracht heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Webkracht neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

4. Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen.

Klant vrijwaart Webkracht van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.


Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Webkracht worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.

2. Webkracht is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Webkracht zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Webkracht niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant.

4. Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart Webkracht voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van partijen

1. Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Webkracht zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Webkracht vanuit diens rol.

2. Webkracht zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

3. Webkracht zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door Webkracht redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant worden vergoed.

4. De verplichtingen van Webkracht die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Webkracht, waaronder werknemers.

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Webkracht verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Webkracht daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

2. Webkracht zal Klant op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

1. Klant geeft Webkracht hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Webkracht zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

Artikel 7. Beveiliging

1. Webkracht zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

2. Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door Webkracht verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Webkracht ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 8. Datalekken

1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Webkracht zich naar beste kunnen inspannen om Klant daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Webkracht spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

3. Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Webkracht meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

a. wat de (vermeende) oorzaak is;
b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
c. wat de (voorgestelde) oplossing is;
d. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
f. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Webkracht, zal Webkracht het verzoek doorsturen aan Klant. Webkracht mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

2. Webkracht zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Webkracht voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Webkracht hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

1. Op alle persoonsgegevens die Webkracht van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Webkracht zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

a) voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

b) indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;

c) indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

d) indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

Artikel 11. Einde van de Overeenkomst

1. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Webkracht de van Klant ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

Hoe kunnen
we je verder
helpen?

Hoe snel kunnen jullie aan de slag?

Ons motto is 'zo snel mogelijk!' Dat betekent dat we vaak dezelfde week kunnen afspreken. Dat kan een online meeting zijn, maar ook een meeting bij ons op kantoor in Tilburg, bij jouw bedrijf of ergens tussenin.

De start van jouw project vindt, dus het begin van het functionele ontwerp of de vormgeving, vindt altijd plaats binnen 2 weken. Programmeren, testen en opleveren doen we aansluitend, om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Ben je al klant ? Dan helpen we natuurlijk als dat lukt dezelfde dag nog!

Wat verwachten jullie vooraf van mij ?

Als je start met je webproject, is het handig om over een aantal dingen na te denken. Dat geldt ook als je een vraag heb op het gebied van marketing, overzetting van je website of verbetering van je SEO of conversie.

We hebben ook een mooi blogartikel geschreven over vijf dingen die je moet weten voordat je een website gaat beginnen.

Verder verwachten we natuurlijk dat we op een leuke en produktieve manier samen kunnen werken. Dat doen we wat ons betreft op een zo makkelijk en transparant mogelijke manier. Je praat bij ons altijd met mensen die verstand hebben van hun vakgebied en bevlogen zijn over wat ze doen.

Doen jullie ook aan hosting en onderhoud?

Jazeker! We doen al het technische onderhoud aan de website. Dat is niet alleen de hosting, maar ook het onderhoud van je website, applicatie of eigen server.

Vaak kiezen onze klanten er zelf voor om met hun website te werken en de inhoud te verzorgen. Maar ook dat kun je aan ons overlaten als je daar geen tijd voor hebt of het gewoon graag wilt uitbesteden. 

Samen met jou kijken we  graag hoe we het inrichten of overzetten en bijhouden van je website en social media kunnen verzorgen.

Welke software of CMS adviseren jullie?

Welke software of CMS jou het beste is, hangt helemaal van jouw wensen af. Er is veel software beschikbaar waarmee je goede websites en webprojecten kunt opzetten.

We werken het liefste met open source systemen, of met systemen waar we ruime ervaring hebben, zodat we voor de kwaliteit van ons werk in kunnen instaan. We werken ondermeer met Wordpress, Drupal, Magento en TYPO3. Daarnaast werken we met het framework Laravel en het Laravel-gebaseerde CMS Exolog.

Elk systeem kent voor- en nadelen, die we graag met jou bespreken, zodat jij altijd de beste keuze voor jouw project maakt. Heb je zelf een interessant systeem, slimme software of een geweldig CMS wat we moeten kennen? Bespreek het vooral met ons!

Wat kost een website bij jullie?

Een goeie vraag, maar wel lastig om te beantwoorden, omdat het antwoordt juist om jouw wensen en behoeften draait. 

Het bouwen van een op-maat ontworpen en geprogrammeerde website is een ander verhaal dan simpelweg een template kiezen een wat aanpassen. Uitgebreide websites, portals, extranets en webshops met diverse koppelingen komen vanzelfsprekend vele malen hoger uit dan eenvoudige websites. Neem vooral contact op met jouw vraag!

whatsapp.png